ბიბლიოთეკა

Accounting Technologies

ბიბლიოთეკარები

ეროვნული სასახლის  ბიბლიოთეკარები:  ზეინაბ კაკაბაძე,  თამარ მაჭავარიანი,  ნინო ლუკმიაშვილი და მაია პაპუკაშვილი დახმარებას უწევენ სასახლის პედაგოგებს, მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს საჭირო ლიტერატურისა და ინფორმაციის მოძიებაში.  ასევე,  ბიბლიოთეკისა და  სხვადასხვა მიმართულების ხელმძღვანელებს ეხმარებიან სამკითხველო დარბაზში მიმდინარე  სამკითხველო დარბაზში  სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებაში.

აწესრიგებენ  და ამუშავებენ  წიგნადფონდს და  ქმნიან   ბიბლიოთეკის საცავში  არსებული  წიგნების ელექტრონულ  ვერსიას.